Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo dňa 6.6.2017 Príručku k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory v rámci prioritnej osi 3, špecifického cieľa 3.1.1 a 3.1.3.

Hlavným cieľom tejto Príručky je usmerniť prijímateľov ako správne realizovať procesy verejného obstarávania a obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektov, ktoré sú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Príručka spolu s prílohami je dostupná TU.