Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4, platnú od 20. 06. 2017, ktorú nájdete v časti „Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci“.