Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.2 – 28. 06.2017

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Archív – Príručka pre prijímateľa a prílohy (2.1 a 2.0)


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – 20. 06. 2017

Príručka k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.4 – so sledovaním zmien

Príloha č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci OP KŽP

Archív – Príručka k oprávnenosti výdavkov, prílohy a sledovanie zmien


Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 3.2

Archív – Príručka pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

Vzor rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP (pre prípady, kedy prijímateľ a poskytovateľ sú tá istá osoba)

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP pre projekty technickej pomoci

Príloha 1 – Práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy