65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dňa 7. 12. 2020 bola zverejnená 65. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operačného programu.

65. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 2 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“ alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.