65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií


Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2020-65

Dátum vyhlásenia: 7.12.2020

Dátum uzavretia: 28.02.2023


zverejnené 25.01.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2020-65 (ďalej len „65. výzva“), zameranej na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, že dňa 28.2.2023 uzavrie 65. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 65. výzvy.


zverejnené 06.09.2022

Oznam o zmene termínu uzávierok hodnotiacich kôl v rámci 65. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že s cieľom zefektívnenia spracovania pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, pristupuje k posunu hodnotiaceho kola č. 8 v rámci 65. výzvy z 30.11.2022 na 30.9.2022. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 1 mesiaca.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 65. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií.

 

65. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Informácie zo dňa 6.9.2022

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Informácie zo dňa 6.9.2022

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 6.9.2022 – sledovanie zmien


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 a 2023

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.