Prezentácie k 35. a 36. výzve

Dňa 22.2.2018 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre k 35. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 zameranej na Podporu zavádzania systémov energetického a environmentálneho manažérstva na úrovni ústrednej správy a samosprávy a k 36. Výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Prezentácia k 35. Výzve

Prezentácia k 36. Výzve – 1 časť

Prezentácia k 36. Výzve – 2 časť