77. výzva zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30. septembra 2022 bola zverejnená 77. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2022-77.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu predstavuje 10 000 000 EUR zo zdrojov EÚ. Výzva má charakter otvorenej výzvy. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) kedykoľvek počas trvania výzvy, pričom schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Informácia o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom jej uzavretia.

Výzva je zameraná na podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podporu energie z nie nebezpečných odpadov.

Oprávnení žiadatelia, ako aj ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Upozorňujeme žiadateľov, aby sa, v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku, oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“.