78. výzva zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 13. októbra 2022 bola zverejnená 78. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC131-2022-78.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu predstavuje 800 000 EUR zo zdrojov EÚ. Výzva má charakter otvorenej výzvy. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) kedykoľvek počas trvania výzvy, pričom schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl. Informácia o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom jej uzavretia.

Výzva je zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín.

Oprávnení žiadatelia, ako aj ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Upozorňujeme žiadateľov, aby sa, v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku, oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“.