78. výzva zameraná na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2022-78

Dátum vyhlásenia: 13. 10. 2022

Dátum uzavretia: 28.2.2023


zverejnené 25.1.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2022-78 (ďalej len „78. výzva“), zameranej na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 78. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie projektov do 31. 12. 2023 v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 78. výzvy.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 78. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, zameranú na vypracovanie akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín.

 

78. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Informácie z 25.1.2023

Príloha 1 výzvy – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Informácie z 25.1.2023

Príloha 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté Informáciou z 25.1.2023 – sledovanie zmien

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2023

Výzva sa uzavrie 28. februára 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.