Aktualizácia často kladených otázok (FAQ) k 62. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62.výzva“), zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, že v nadväznosti na vydanie Usmernenia č.1 k 62. výzve aktualizuje často kladené otázky (FAQ).

Často kladené otázky k 62. výzve sa nachádzajú v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy a rovnako aj v sekcii Často kladené otázky (FAQ).