Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 2

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 15. marca 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 2, ktorý nájdete v časti http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/.