Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle prvú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na obdobie marec 2015 – február 2016, ktorú nájdete v časti vyzvy/harmonogram-vyziev.

Bližšie informácie k prvej aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev a odporúčaniam súvisiacim s prípravou projektov spolufinancovaných Z OP KŽP sú uvedené v dokumente „Informácia k aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.