Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.6

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.6 (ďalej len „Príručka“), platnú a účinnú od 15. 06. 2021.

Aktualizáciou Príručky došlo predovšetkým k:

  • zosúladeniu Príručky s aktualizovaným znením Systému riadenia EŠIF, verzia 11 a MP CKO č. 6, verzia 6;
  • aktualizácii časti venovanej verejnému obstarávaniu a obstarávaniu z dôvodu vydania Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania zo strany CKO;
  • aktualizácii výšky percentuálnych limitov stanovených RO pre stavebný dozor a odborný autorský dohľad;
  • doplneniu kapitoly venovanej dani z pridanej hodnoty za účelom jej zosúladenia s príručkou EK k podmienkam oprávnenosti DPH;
  • vecnému precizovaniu a štylistickým úpravám v celom texte Príručky.

Príručka v znení verzie 2.6 sa pre žiadateľov stáva záväznou vtedy, keď sa na túto verziu Príručky odvoláva konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.