Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 5.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 5.0, účinnú od 25.03.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na novelizáciu zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodický výklad CKO č. 7 ku kapitole 3.3.6 kontrola projektu Systému riadenia EŠIF po novele zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.