Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 6.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 6.1, účinnú od 14.08.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na usmernenie RO.