Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 6.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 6.2, účinnú od 14.09.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na aktualizáciu prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP.