Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 7.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 7.0účinnú od 01.01.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia, verzia 10 a aktualizovaných metodických pokynov CKO.