Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP na verziu 7.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 7.1, účinnú od 01.04.2021.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na usmernenie CKO a úprav vychádzajúcich z praktických skúseností.