Aktualizácia Príručky k procesu VO – SAŽP na verziu 3.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO, verzia 3.3, platnú od 28. 11. 2017.