Aktualizácia Príručky k procesu VO – SAŽP na verziu 4.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO verzia 4.1, platnú od 13. 06. 2018.