Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – MV SR na verziu 5.1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1 účinnú od 30.04.2019. K aktualizácii došlo v nadväznosti na vydanie usmernenia MF SR č. 2/2015 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0 a vydanie Metodického usmernenia pre zamestnancov RO pre OP KŽP č. 1/2019 k posudzovaniu vplyvov prebiehajúcich skúmaní na implementáciu projektov.