Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.0, platnú od 09. 02. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu metodických pokynov CKO a vzorov CKO, doplneniu postupov pri znížení výšky oprávnených výdavkov o neoprávnené výdavky nad rámec finančnej medzery (tzv. GAP), úprave postupu pri vrátení finančných prostriedkov, doplneniu postupu zníženia výšky NFP pri využití sankčného mechanizmu a doplneniu novej kapitoly „Zabezpečenie pohľadávok Poskytovateľa“.