Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.1, platnú od 02. 05. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie metodického výkladu CKO k zákonu o registri partnerov verejného sektora, organizačnú zmenu SF EÚ, aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností, doplnenie novej kapitoly „Overovanie hospodárnosti a efektívnosti“  a novú prílohu Kumulatívny pracovný výkaz.