Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 3.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 3.4, platnú od 28. 11. 2017.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na aktualizáciu jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcu z praktických skúseností (aplikácia zákona 357/2015 vyplývajúca z výkonov finančných kontrol a vládnych auditov), na vydanie Systému riadenia EŠIF, verzia 5, metodických pokynov CKO a vzorov CKO na PO 2014 – 2020.