Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0, platnú od 06. 02. 2018.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie Systému riadenia EŠIF, verzia 6, vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP, vzorov CKO na PO 2014-2020 a na základe praktických skúsenosti.