Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.2, platnú od 01. 05. 2018.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0 a k úpravám jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcich z praktických skúseností.