Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.3

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3, platnú od 13. 06. 2018.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k úpravám v nadväznosti na vydanie MP CKO č.6, verzia 4 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, MP CKO č.15, verzia 4 k monitorovaniu projektov, vzoru CKO č. 28, verzia 5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (bez partnerov) a k úpravám jednotlivých postupov implementácie vychádzajúcich z praktických skúseností.