Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.6

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.6, platnú od 30. 10. 2018.

Aktualizáciou došlo k doplneniu: kap. 4.3.3 Žiadosť o platbu; kap.4.3.5.4 Pravidlá financovania projektov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania na základe aktualizácie Systému finančného riadenia v.2.1; kap. 4.5.1.3 Významnejšia zmena projektu v časti „Zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa predmetu projektu. Úprava príloh: 4.3.5.2  Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov NP; nová Príloha 4.3.15 – Súhlas so spracúvaním osobných údajov (odporúčaný vzor); zrušenie Prílohy č.4.5.2 Čestné vyhlásenie o vykonaní VO.