Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 5.1

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 5.1, účinnú od 30.04.2019.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov najmä v kap. 4.3.6  Nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov v nadväznosti na vydanie Usmernenia č.2/2015 – U, v.3.0 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, skúseností z praxe.