Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 6.2

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 6.2, účinnú od 14.09.2020.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie aktualizácie prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP.