Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SIEA na verziu 4.0

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.0, účinnú od 13.06.2019.