Aktualizácia Príručky pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP na verziu 6.1

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky pre žiadateľa a prijímateľa k procesu verejného obstarávania pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 6.1, účinnú od 23.12.2020.

Najväčšie zmeny v rámci aktualizovanej Príručky k VO sú:

  • Zmeny v spôsobe predkladania dokumentácie na kontrolu RO prostredníctvom systému ITMS2014+ (časť 1.1 Príručky s názvom Predkladanie dokumentácie na kontrolu VO)
  • Nové vzory čestných vyhlásení, zápisníc a iných dokumentov zachytávajúcich priebeh VO (Prílohy č. 1 – 10 Príručky)
  • Zmeny v zozname povinných a dobrovoľných kontrol VO (časť 2 Príručky s názvom Druhy kontroly VO )
  • Zmeny vo verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou ako aj rozdelenie zákaziek s nízkou hodnotou nad/do 50 000 Eur (časť 3.1 Príručky s názvom Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO)

Úplné znenie Príručky a rovnako aj prílohy nájdete v časti Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci.