Aktualizácia vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP (pre výzvy bez stanovenej časovej oprávnenosti realizácie projektov) a vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP (pre výzvy so stanovenou časovou oprávnenosťou realizácie projektov), platnú od 27.01.2021.

Príručku vrátane príloh nájdete v časti Dokumenty/Vzor zmluvy o NFP