Aktualizácia zoznamu schválených a neschválených ŽoNFP – 38. a 18. výzva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre 2. hodnotiace kolo výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 a 7. hodnotiace kolo výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

Viac informácií nájdete v časti „Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok“