Aktualizovaná verzia Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci a Vzoru rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP pre projekty technickej pomoci a Vzoru rozhodnutia o schválení žiadosti o NFPplatnú a účinnú od 17. 06. 2022.