Dokument OP KŽP (veria 11.0)

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol upravený na verziu 11 vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2020) 4490 final, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 30. júna 2020.

Hlavným cieľom navrhovanej zmeny OP KŽP (verzia 11) je podpora opatrení na boj s pandémiou COVID-19 a jej dôsledkami.

Platná verzia OP KŽP (verzia 11) je zverejnená tu: https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/dokument-op-kzp-veria-11-0/