Informácia o navýšení alokácie a uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74, zameranú na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE o 2 200 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 17 200 000 EUR.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zároveň oznamuje žiadateľom, že dňa 30.11.2022 plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-74 z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.