Informácia o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10 Zelená domácnostiam III o 25 500 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. o 30 000 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie Zelená domácnostiam III po úprave predstavuje 38 250 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. 45 000 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).