Informácia o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov na vyzvanie Zelená domácnostiam III

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na vysoký záujem o vydanie poukážok zo strany užívateľov, navyšuje indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10 Zelená domácnostiam III o 4 165 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. o 4 900 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie Zelená domácnostiam III po úprave predstavuje 42 415 000 EUR (za zdroje EÚ), t. j. 49 900 000 EUR (za zdroje EÚ a ŠR).