Informácia o zmene alokácie 67. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu budovania environmentálnych centier s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO2-SC211-2021-67, zameranej na podporu budovania environmentálnych centier, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 30 000 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne sumu 10 030 000 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné voľné zdroje 67.výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.