67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Dátum vyhlásenia: 20. 05. 2021


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 16. júla 2021 Usmernenie č. 1 k 67. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Cieľom Usmernenia č. 1 k 67. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „usmernenie“) je najmä:

  1. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11
  2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)
  3. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
  4. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 16.07.2021


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.


67. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 1

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 1

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV v znení Usmernenia č. 1

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

 

Často kladené otázky 


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2021

Uvedená informácia s termínmi uzávierok hodnotiacich kôl je informatívna. RO môže uzavrieť výzvu v priebehu ktorékoľvek hodnotiaceho kola z dôvodov uvedených vo výzve. Presný dátum uzavretia výzvy zverejní RO na danom webovom sídle.