Informácia o zverejnení tlačovej správy k vyhlásenej výzve č. 79 zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.


Výzva č. 79 na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom, ktorú vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 22.12.2022, je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Podniky môžu v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik.

Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie, žiadosti je možné podávať priebežne. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 31. január 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch.

Informačný seminár k 79. výzve sa uskutoční 11. januára 2023 v Bratislave, prístupný bude aj online. Záujemcovia o osobnú účasť sa môžu registrovať na stránke SIEA prostredníctvom registračného formulára.


Kompletné znenie tlačovej správy SIEA

Kompletné znenie výzvy č. 79