Informácia pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje upozorniť prijímateľov na vydanie Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všeobecné metodické usmernenie bolo vypracované v súvislosti mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou zohľadňujúc aktuálny nestabilný cenový vývoj v stavebníctve ako aj v iných odvetviach hospodárstva a s tým súvisiacu úpravu k možnosti zmeny zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania.