Nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že dňa 20. januára 2023 bol zverejnený nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP.