Nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že dňa 8. marca 2022 bol zverejnený nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP.