Nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že dňa 17. marca 2022 bol zverejnený nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA.