Oznam o úprave merných jednotiek v rámci 7. výzvy OPKZP-PO1SC141-2015-7

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že z dôvodu technických úprav vyplývajúcich z ITMS2014+ zverejnil dňa 29. júna 2016 v rámci 7. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 (ďalej len „výzva“) nasledovné prílohy v znení úpravy merných jednotiek pri merateľných ukazovateľoch projektu a iných údajoch:

  • Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
  • Príloha č. 4 Príručky pre žiadateľa – Zoznam iných údajov
  • Záväzný formulár č. 12 Porovnanie environmentálnych ukazovateľov Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľa
  • Záväzný formulár č. 13 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov a výpočtu výšky NFP Prílohy č. 1 Príručky pre žiadateľ

V rámci vyššie uvedených príloh boli formou sledovania zmien upravené merné jednotky pri merateľných ukazovateľoch projektu z t/rok na kg/rok, čím dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladanej prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a v prílohách žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Uvedeným zároveň dochádza k zosúladeniu merných jednotiek merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v ITMS2014+ a prílohách výzvy.