Oznam o aktualizácií prílohy č. 3 pracovný výkaz dohody a prílohy č. 10 pracovný výkaz experti k projektom technickej pomoci

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO OP KŽP“), oznamuje prijímateľom projektov technickej pomoci, že aktualizovalo prílohu č. 3 pracovný výkaz dohody a prílohu č. 10 pracovný výkaz experti vzťahujúce sa k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.5. Dôvodom zmeny prílohy č. 3 sú pripomienky zamestnancov prijímateľa pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru týkajúce sa zložitosti vypĺňania hodín v pracovnom výkaze v desiatkovej sústave, ako aj manuálneho odpočítavania obednej prestávky, resp. iných prerušení pracovného času od celkového počtu odpracovaných hodín. Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže prijímateľov sa RO OP KŽP rozhodol vrátiť k vykazovaniu hodín vo formáte HH:MM, ako aj k zadefinovaniu novej bunky v pracovnom výkaze, prostredníctvom ktorej sa bude automaticky odpočítavať obedná prestávka, resp. iné prerušenia pracovného času od odpracovaných hodín. V prílohe č. 10, ktorú prijímateľ predkladá k externým službám (ak relevantné), bolo odstránené vyhlásenie zamestnanca týkajúce sa dodržiavania maximálnej dĺžky vykonávania práce v rozsahu 12 hodín/deň (ako aj iné odkazy vzťahujúce sa na Zákonník práce), nakoľko obmedzenie 12 hodín/deň sa v zmysle Príručky k oprávnenosti výdavkov pre projekty technickej pomoci, verzia 3.0 ako aj metodického pokynu CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, verzia 5 vzťahuje na osobné výdavky riadiace sa Zákonníkom práce, a nie na dodávku služieb.

Nakoľko sa vo vyššie uvedených prílohách jedná o formálne úpravy, prijímateľ ich môže použiť na vykazovanie činností od 07/2019, pričom po dátume účinnosti tohto zverejnenia používa a predkladá už len aktualizované pracovné výkazy. Aktualizované prílohy sú dostupné na obvyklom mieste zverejňovania Príručky pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci.