Oznam o navýšení alokácie 71.vyzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71(ďalej len „71. výzva“), zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, že plánuje navýšiť alokáciu finančných prostriedkov na 71. výzvu a to vzhľadom na skutočnosť, že objem predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prekračuje disponibilnú alokáciu výzvy a teda existuje predpoklad, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nebude možné v konaní o ŽoNFP v rámci príslušného hodnotiaceho kola schváliť všetky predložené ŽoNFP a z dôvodu uvoľnenia disponibilných zdrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia z pôvodných 3 000 000 EUR na 3 800 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 3 800 000 EUR.