71. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Monitorovanie a hodnotenie vôd


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2021-71

Dátum vyhlásenia: 21.09.2021

Dátum uzavretia: 28.02.2023


zverejnené 25.1.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71 (ďalej len „71. výzva“), zameranej na Monitorovanie a hodnotenie vôd, že dňa 28.02.2023 uzavrie 71. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 71. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 71. výzvy z 31.03.2023 na 28.02.2023.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71, zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, v rámci 3. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2021-71(ďalej len „71. výzva“), zameranej na monitorovanie a hodnotenie vôd, že plánuje navýšiť alokáciu finančných prostriedkov na 71. výzvu a to vzhľadom na skutočnosť, že objem predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prekračuje disponibilnú alokáciu výzvy a teda existuje predpoklad, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nebude možné v konaní o ŽoNFP v rámci príslušného hodnotiaceho kola schváliť všetky predložené ŽoNFP a z dôvodu uvoľnenia disponibilných zdrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia z pôvodných 3 000 000 EUR na 3 800 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 3 800 000 EUR.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 71. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Monitorovanie a hodnotenie vôd.


71. Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Informácie z 25.1.2023

Príloha 1 výzvy– Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh

Príloha 2 výzvy– Príručka pre žiadateľa v znení Informácie z 25.1.2023

Príloha 3 výzvy– Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 výzvy– Osobitné podmienky OV

Príloha 5 výzvy– Informácia pre žiadateľov o NFP

 

Dokumenty dotknuté informáciou z 25.1.2023 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté informáciou – sledovanie zmien


Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2023

Výzva sa uzavrie 28. februára 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.